M.E.B. Elazığ Eğitim Kampüsü Yarışma Projesi (3. Ödül)

  • Tip: Eğitim Yapısı
  • İşveren: Milli Eğitim Bakanlığı (Yarışma Projesi)
  • Yapı Toplam Alanı: 110.222 m²
  • Konum: Elazığ / Türkiye
  • Proje Ekibi: M. Ebru Erdönmez, Burak Haznedar, F. Türköz Haznedar, Orkun Kasap, Selim Ökem, Büşra Koçak, Duygu Bor, Ufuk Polat

Elazığ'da Öğrenme ve Eğitim Odaklı bir Yaşam Alanı Tasarımı: Açık Mekân Açık Zihin

Öğrenme yaşam boyu süren ve duvarlarla sınırlandırılamayacak bir olgudur. Bu nedenle yaşam çevrelerinden koparılmadan, barınma işlevi ile yakın ilişki içinde kurgulanır. Bu mekânsal ilişki, öz güvenlerinin inşasında gençlerin kendilerini ait hissettikleri yaşam alanlarında daha yaratıcı ve cesur olabilmelerini sağlamakta, gelişim ve öğrenme süreçlerini pekiştirmekte ve hızlandırmaktadır.

Doğal olarak, kendilerini en güvende hissettikleri ve yaşadıkları yer olarak  niteledikleri mekânlarda bilgi edinme süreçlerini daha kolay gerçekleştirebilmekte, kendilerini ifade etme yeteneğini daha iyi geliştirebilmektedirler. Mekânın genç bireylerin ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimi üzerine etkisi, diğer yaş gurupları arasında yer alan bireylerde olduğundan daha büyüktür. Gelişim sürecinin başında yer alan öğrenciler için  eğitim ve öğrenme işlevi ile donatılmış binaların bir yerleşke kurgusu içerisinde ele alınışı, mimari tasarım düşüncesinin geliştirilmesinde öncelik taşıyan bir husus olarak ele alınmıştır. Öğrenimlerini gerçekleştirmek üzere yaşadıkları çevrelerden koparak Elazığ'a gelen öğrencilere, aidiyet duygusu geliştirebilecekleri yaşam alanlarının sunulması hedeflenmiştir.

TEB Mimarlik - Elazig-02 rdc.jpg
TEB Mimarlik - Elazig-07 rdc.jpg

Gelişim ve öğrenmenin temelinde yer alan karşılıklı iletişim ve etkileşim mekânları olarak kavranabilecek avlu ve sokak kurgusunun etrafında gelişen derslik birimleri bu kaygının sonucudur.  Ayrıca gelişim ve öğrenme keşif duygusuyla başat giden bir süreçtir. Avlu ve sokak kurgusu bu merak duygusunu besleyecek mekânların yaratılmasında da kullanılabilecek bir tasarım stratejisi sunmaktadır. İnsanlar başkalarının fikirleriyle beslenerek içlerindeki keşif ateşini canlı tutabilirler. Antik dönemde öğrenme arzusu ve amacı ile bir araya gelen kişilerin, bilgiyi edinme ve çoğaltma yöntemi olarak Stoa'da bu etkileşimli süreci benimsemelerinin temelinde de aynı neden yatmaktadır.

Elazığ'daki Öğrenme ve Eğitim Odaklı Yaşam Alan'ında genç bireyler bilgiyi, tartışacakları konuyu sokağa, avluya, meydana taşırlar.  Özgüven ve kendini ifade etme gücünü, mimari mekânın kendilerine sunduğu kamusal alanlarda yaşarlar ve yaşatırlar.

Farklı ölçeklerde ele alınan doluluk boşluk ilişkileri ve farklı kotlarda yer alan konumlanışlar ile birbirine bağlanmış ortak mekânlar etrafında örgütlenmiş birimlerle, öğrencilere merak edecekleri zenginlikte bir yaşam çevresinin sunulması hedeflenmektedir.

Mekân Kurgusu

Yaklaşım, 110.222 m² tasarım alanın -18,00 (129) kotundan ve tasarım alanının doğu çepherine komşu olarak konumlanmış ikincil sokaktan gerçekleşir.

Tasarım alanının en düşük ve kotu ile en yüksek kotu arasında yaklaşık 36m'nin yer aldığı, güney ve doğu yönünde uzanan ve sırt niteliği kazanarak yükselen iki tepenin tanımladığı bir topoğrafya üzerinde konumlanır. Ortak dağılım mekânı, projede -4,00 (145) ile ifadesini bulan ve güney tepesi üzerine konumlanan açık meydan olarak ele alınmıştır.

Eğitim ve derslik birimleri tepenin kuzey yamacı üzerinde, güney ve doğu yönlere açılan ve kentsel vistayla kucaklaşan bir yönelime sahiptir. Ortak dağılım mekânını toplayan ve bir karşılama mekânı niteliği taşıyan saçakla doğrudan ilişkili Sosyal ve Kültürel Merkez ile Bilim Müzesi aynı zamanda eğitim birimlerinden ve yurtlardan gelenlerin bir aradalığını sağlayan bir toplanma mekânı sunar.

Yurtlar, tasarım alanını tanımlayan doğu sırtının yamacına teraslanarak yerleşmekte ve Güney'e yönlenmektedir. Teraslanma topoğrafyaya konumlanma ve güneş kontrolü konusunda benimsenmiş bir planlama stratejisidir. Geri çekmelerle oluşan saçak ve traslar, farklı kotlarda öğrencileri bir araya getirerek, sosyalleşme mekânları sağlamaktadır.

Projede -4,00 kotu ile ifade edilen kotta eğitim birimleri, bilim merkezi, sosyal ve kültürel merkez ile erkek öğrenci yurtlarının girişleri organize edilmiştir. Erkek ve kız yurt binaları kitleleri arasında kalan ve -13,00 kotuna oturan kız yurtlarının girişleri yer almaktadır. Tüm mekânlar, sırasıyla -7,00, 10,00, -13,00 kotlarına doğal eğimi izleyerek yerleşmektedirler.

Betonarme iskelet sistem olarak çözülmüş olan yapı, açık, kapalı ve yarı açık mekânları ile esnek kullanım olanaklarına olanak vermektedir.

TEB Mimarlik - Elazig-08 rdc.jpg

Projeye Ait Görseller